VYKDOMI PROJEKTAI
PROJEKTAS „ASMENŲ, PRIKLAUSOMŲ NUO PSICHOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ, SOCIALINĖ INTEGRACIJA“ NR. 08.3.1.- ESFA-V-411-01-0001

 

Projektas įgyvendinamas vykdant 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.3.1-ESFA-V-411 „Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija“.

Projekto pradžia – 2015 m. gruodžio 1 d.

Projekto pabaiga – 2022 m. vasario 28 d.

Bendra Projekto biudžeto suma – 11 188 601,00 Eur.

Projekto Nr. 08.3.1.- ESFA-V-411-01-0001

Projektas įgyvendinamas su 12 partnerių.

Projekto tikslas – padėti asmenims, priklausomiems nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, integruotis į darbo rinką, siekiant išvengti jų socialinės atskirties.

Projekto pagrindinė veikla – priemonių ir paslaugų, skatinančių asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, įsitraukimą į darbo rinką, įgyvendinimas.

Šiuo Projektu siekiama suteikti asmenims, priklausomiems nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, galimybę gauti psichologinės ir socialinės reabilitacijos paslaugas tam, kad jie galėtų sėkmingai integruotis į visuomenę. Šių paslaugų teikimą užtikrina 12 Projekto partnerių – psichologinės socialinės reabilitacijos (trumpalaikės socialinės globos) įstaigų, kuriose psichologinės ir socialinės reabilitacijos programa vykdoma nuo 7 iki 12 mėn. Tai įstaigos, kurios padeda keisti vartojančio psichoaktyviąsias medžiagas asmens įpročius ir formuoti sveiko ir blaivaus gyvenimo, savidisciplinos įgūdžius. Viena svarbiausių šios veiklos sąlygų – savanoriškas, nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo kenčiančio asmens, sprendimas gauti psichologinės ir socialinės reabilitacijos paslaugas, Asmuo į įstaigą atvyksta savo valia, pats apsisprendęs keisti savo gyvenimą. Priklausomas nuo psichoaktyviųjų medžiagų asmuo imasi atsakomybės už savo gyvenimą, mokosi priimti pagalbą bei dalyvauti socialinės psichologinės reabilitacijos programoje bei įsipareigoja laikytis visų įstaigos taisyklių bei griežtos dienotvarkės. Uždaroje aplinkoje vyksta darbas su savimi, teikiamos individualios konsultacijos bei vyksta grupiniai užsiėmimai su psichologais ir socialiniais darbuotojais, formuojami socialiniai ir darbinai įgūdžiai. Visose psichologinės socialinės reabilitacijos įstaigose, reabilitacijos procesas suskirstomas į kelis etapus su palaipsniui vis didėjančia asmens atsakomybe ir įsipareigojimais bei mažesniais apribojimais.

Projektas suteiks galimybę 1940 asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, nemokamai gauti psichologinės ir socialinės reabilitacijos paslaugas bei galimybę sėkmingai integruotis į visuomenę. Numatoma, kad 40 proc. psichologinės bei socialinės reabilitacijos dalyvių, kurie sėkmingai baigs socialinės psichologinės reabilitacijos programą (po dalyvavimo socialinei integracijai skirtose ESF veiklose) pradės ieškoti darbo, mokytis arba dirbti, įskaitant savarankišką darbą. Šie asmenys nepriklausys socialinės atskirties grupei, jie bus naudingi visuomenei, išspręs savo svarbiausias materialines, psichologines ir socialines problemas – nedarbą, finansų nebuvimą, neprisitaikymą prie bendruomenės ir pan.

Projektą įgyvendinantys partneriai – psichologinės socialinės reabilitacijos (trumpalaikės socialinės globos) įstaigos:

Partneriai
Telefono nr.
Internetinė svetainė
LPF „Nugalėtojų akademija”
861841436
http://www.nugaletojuakademija.lt/
LPF „Prieglobstis”
868216109
http://prieglobstis.org/
Viešoji įstaiga „Vilties švyturys”
865014861
http://www.viltiessvyturys.lt/
Pilnų namų bendruomenė
869887006
http://www.pnb.lt/
Viešoji įstaiga „Sugrįžimas”
869810497
http://sugrizimas.lt/
Viešoji įstaiga „Pusiaukelis”
869915577
http://www.pusiaukelis.lt/
Viešoji įstaiga „Gabrielius”
867474220
http://gabrielius.lt/
Vilniaus arkivyskupijos Caritas
864504650
http://www.asesubendruomene.lt/
Viešoji įstaiga „TC – Laisva valia“
867778590
www.laisvavalia.info
Viešoji įstaiga „Alfa centras“
869990399
https://www.alfacentras.lt/
Viešoji įstaiga „Taikos kelias“
867530949
http://www.taikoskelias.org/
Viešoji įstaiga „Eterna Vita“
861605905
http://www.eternavita.lt/
Projektas „Socialiai pažeidžiamų vyrų ir jaunuolių problemų atpažinimas ir sprendimų modeliavimas darbinės integracijos perspektyvoje“. Projekto kodas: 08.3.1-ESFA-K-413-01-0045

 

Apie projektą:
„Socialiai pažeidžiamų vyrų ir jaunuolių problemų atpažinimas ir sprendimų modeliavimas darbinės integracijos perspektyvoje“ projektas pradžioje buvo orientuotas į vyrišką auditoriją, siekiant suteikti daugiau pasitikėjimo savo jėgomis bei atrasti individualias strategijas, padedančias integruotis į darbo rinką. Tačiau, pradėjus vykdyti projektą, paaiškėjo, kad šios paslaugos nė kiek ne mažiau reikalingos ir moterimis. Todėl buvo padaryti pakeitimai ir į projekto veiklas įtraukėme moteris.

Asmenų, atsidūrusių socialinėje atskirtyje, psichosocialinės problemos dažnai pasižymi kompleksiškumu: depresija, priklausomybe nuo alkoholio ir narkotinių medžiagų; benamyste; nedarbu; socialinių ir darbinių įgūdžių stoka; adaptavimosi naujoje aplinkoje problema; savikontrolės praradimu; motyvacijos stoka ir kt. Visa tai, lyg  užtrauktas automobilio  rankinis stabdis, trukdo  laisvai judėti visose gyvenimo sferose, o ypač susirasti darbą, o jį suradus –  išlikti jame, todėl projekto metu kiekvienam projekto dalyviui teikiama socialinio darbuotojo ir psichologo individualios konsultacijos, projekto dalyvis gali dalyvauti grupiniuose užsiėmimuose, kurių metu dalinamasi asmeninėmis patirtimis, išgyvenimais, gaunamas  emocinis palaikymą iš kitų projekto dalyvių.

Projekto  tikslas – padėti projekto dalyviams laisvai judėti kitokio  –  geresnio, pilnavertiškesnio, be alkoholio, narkotikų vartojimo  ir kt., gyvenimo kryptimi: išsiugdyti savigarbą, atrasti daugiau pasitikėjimo savimi  ir  sėkmingai  integruotis į darbo rinką. Į projekto veiklas planuojama pritraukti ne mažiau kaip 250 dalyvių.

Projekto dalyviai:
-Alkoholiu piktnaudžiaujantys asmenys;
-Socialinių pašalpų gavėjai;
-Socialinės rizikos vaikai nuo 14 metų.

Savivaldybės, kurių gyventojai gali dalyvauti projekte:
-Marijampolės;
-Kalvarijos;
-Kazlų Rūdos;
-Šakių;
-Vilkaviškio.

Kiek kainuoja paslaugos:
Paslaugos nemokamos. Paslaugos finansuojamos iš Europos Socialinių fondų.

Projekto partneriai:
-Marijampolės teritorinė darbo birža;
-Marijampolės savivaldybė;
-Kazlų Rūdos savivaldybė;
-Šakių savivaldybė;
-Kalvarijos savivaldybė;
-Vilkaviškio savivaldybė;
-Vyrų krizių centras (Kaunas);
-Marijampolės jaunimo organizacijų taryba „Apskritas stalas”.

Kur kreiptis dėl dalyvavimo projekte:

Laimutė Karaškienė
Tel.: 8 670 03987

Artiom Kalčenko
Tel.: 8 658 53003
El. paštas: alfacentrasprojektas@gmail.com